برگزاری هفته کتاب

هفته کتاب در مدرسه فرا دانش....

 هفته کتاب در تاریخ 24 آبان در مدرسه فرا دانش برگزار می شود.